ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง

1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 4 หลัง ได้แก่
    - อาคารเรียนแบบ 216 ก 1 หลัง
    - อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 1 หลัง
    - หอประชุม 1 หลัง
    - โรงฝึกงาน(แบบ 2 หน่วย) 1 หลัง
 
2. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียน ตามแผนการจัดชั้นเรียน 3-3-3 / 2-2-2
ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-ม.3) จำนวน 9 ห้อง ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4-ม.6) จำนวน 6 ห้อง
 
ภาพอาคารสถานที่ของโรงเรียน